Juridisk

I. Allmänna användningsvillkor för Betsfy-plattformen

1. Vår tjänst

BETSFY är en digital plattform där en community av personer som är intresserade av spoinformation och -innehåll samlas, liksom utförande och utbyte av sportprognoser. På BETSFY kan registrerade användare gratis se prognoser från andra tipsters och vadslagare, dela sina sportprognoser och prenumerera på vissa prognoser som publiceras av tipsters. BETSFY är ingen speloperatör, och har inte som syfte att tjäna som online-kasino och det går inte att slå vad direkt på www.betsfy.com

2.Identifierbara uppgifter

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, av 11 juli, gällande tjänster av informationssamhället och elektronisk handel (härefter ”LSSI”) informerar vi dig om att Betmedia Soluciones S.L., med fast etablering på Kanarieöarna (härefter ”BETMEDIA”) tillhandahåller sina användare följande information om webbplatsens ägare ”www.betsfy.com”:

 • Företagets namn: Betmedia Soluciones, S.L.
 • Skatteregistreringsnummer: B-70264312
 • Uppgifter i handelsregistret: registrerad i handelsregistret på A Coruña, volym 3 395, blad 177, sida C-46.677, 1:a registrering.
 • Företagsadress: Calle Noelia Afonso Cabrera Nº 7 Edif. de despachos Zentral Center, 38660 Arona, Santa Cruz de Tenerife (Spanien)
 • Kontakt: användare kan kontakta BETMEDIA via ordinarie post på företagsadressen eller BETMEDIAS juridiska rådgivares adress: calle Parroquia de Rois, parcela B-30, nave 1, 15165 Bergondo, A Coruña (Spanien); eller via följande e-postadress: [email protected]

3. Vem kan få åtkomst till Betsfy-plattformen

För att få tillgång till alla tjänster som webbplatsen ”www.betsfy.com” erbjuder, liksom Betsfys mobilapp (härefter ”Betsfy-plattformen” eller ”plattformen”) måste användaren vara minst 18 år. Minderåriga tillåts inte registrera sig på plattformen. Det är gratis att använda BETSFY, men användaren måste registrera sig på www.betsfy.com eller via mobilappen, och godkänna den juridiska informationen, sekretesspolicyn och resten av tjänstens villkor som reglerar åtkomsten och användandet av plattformen gällande behandlingen av personuppgifter. Betsfy-plattformen erbjuder även vissa betaltjänster. Tillhandahållandet av dessa betaltjänster regleras av de Särskilda avtalsvillkoren som beskrivs nedan för var och en av dessa.

BETSFY kan kontakta de registrerade användarna när som helst, för att be dem verifiera sin riktiga ålder genom att tillhandahålla en kopia på bägge sidor av sin id-handling. Kontona för de användare som inte kan verifiera att de är myndiga kan blockeras eller annulleras.

Utan inverkan av ovanstående kan inte BETMEDIA verifiera riktigheten av alla uppgifter som tillhandahålls och ska inte hållas ansvariga för de minderåriga som har tillgång till Betsfy-plattformen efter att ha brutit mot åtkomstvillkoret. BETMEDIA rekommenderar alla föräldrar och vårdnadshavare att tillämpa föräldrakontrollsfilter för att undvika åtkomst till innehåll som anses olämpligt för barnets ålder.

BETMEDIA förbehåller sig i vilket fall som helst den uttryckliga rättigheten att blockera eller annullera ett användarkonton om dess beteende är bedrägligt, inkorrekt, avvikande och/eller kränkande eller som strider mot BETMEDIAS intresse.

4. Användningsvillkor och ansvar

4.1 Definition

De villkor och bestämmelser som anges nedan (härefter ”Allmänna villkor”) reglerar åtkomsten, registreringen, navigeringen och användandet av Betsfy-plattformen som ägs av BETMEDIA. De här Allmänna villkoren gäller såväl för navigering i informationssyfte som för navigering som, i förekommande fall, omfattar köp av produkter och tjänster. I det senare fallet gäller dessutom de särskilda villkor för köp av produkter och tjänster som beskrivs.

De här Allmänna villkoren, liksom de Särskilda villkoren (som omfattar tävlingsregler och särskilda villkoren för vissa tjänster) som kan tillämpas efter meddelande i specifika fall, godkänns uttryckligen och utan förbehåll av användaren då denne går in på plattformen och/eller på något sätt använder BETSFYS material och tjänster.

När åtkomsten och användandet av tjänsterna på Betsfy-plattformen är underställda de Särskilda villkoren kommer dessa Särskilda villkor att meddelas användaren, och beroende på omständigheterna, kommer de att ersätta, komplettera och/eller modifiera de Allmänna villkoren häri. Åtkomsten och användandet av tjänster som är underställda de Särskilda villkoren innebär därmed att dessa följs helt och hållet i enlighet med den version som publicerats vid tillfället då användaren får tillgång till dem. De Särskilda villkor inkorporeras automatiskt i dessa Allmänna villkor. Om motstridigheter skulle förekomma mellan villkoren i dessa Allmänna villkor och de Särskilda villkoren ska villkoren i de Särskilda villkoren alltid gälla, men endast vad gäller oförenliga bestämmelser och endast gällande de tjänster på Betsfy-plattformen som är underställda dessa specifika bestämmelser.

BETMEDIA kan unilateralt och utan förvarning modifiera tjänstutförandet, konfigureringen, innehållet och tjänsterna på Betsfy-plattformen, liksom dess Allmänna och/eller Särskilda villkor. Om de här Allmänna och/eller Särskilda villkor ersätts av andra delvis eller i sin helhet kommer BETMEDIA att meddela sina användare genom tekniska medel som de anser lämpligast.

I den händelse användaren inte godkänner dessa Allmänna villkor, eller i förekommande fall, de Särskilda villkoren som tillämpas i specifika fall, ska användaren inte fortsätta använda Betsfy-plattformen och/eller tjänsterna kopplade till densamma.

Tjänsterna, materialen och avtalsprocesserna för betaltjänster som erbjuds via Betsfy-plattformen finns i allmänhet tillgängliga på engelska och spanska. De kan dock även finnas på italienska, franska, tyska, svenska och portugisiska och BETMEDIA kan efter eget gottfinnande även presentera dessa tjänster och material på andra språk.

4.2. Identifierare av användare och lösenord

BETMEDIA förbehåller sig rätten att begära användarregistren för åtkomst till vissa tjänster eller information om Betsfy-plattformen. Därför ombeds användarna välja ett ”användarnamn” och ”lösenord” som identifierar användaren. Åtkomstlösenorden som tilldelas är personliga och får inte överföras. Överlåtelse till tredje parter är inte heller tillåtet, inte ens tillfälligt. Användaren åtar sig därmed att använda lösenord och användarnamn på ett korrekt sätt för att få åtkomst till Betsfy-plattformen och hålla dem hemliga för andra. I den händelse användaren får vetskap om eller misstänker, förlust, stöld eller användande av lösenordet av tredje part ska användaren genast meddela BETMEDIA. Användaren ska hållas ansvarig för eventuella kostnader och skadestånd som denna obehöriga åtkomst och användande av Betsfy-plattformen av tredje personer har orsakat, om dessa tredje parter använder lösenordet och användarnamnet på grund av användarens inkorrekta användande eller förlust av dem.

Innan en registrerad användare använder Betsfy-plattformen eller köper tjänster som erbjuds på densamma måste användaren verifiera e-postadressen som tillhandahållits BETMEDIA. Verifieringen sker genom ett e-postmeddelande som BETMEDIA skickar till användaren i detta syfte.

I Sekretesspolicyn finns mer information om registreringen av användare.

4.3. Användarens ansvar för användande av Betsfy-plattformen

Användaren förpliktigar sig att använda tjänsterna, informationen och materialen på Betsfy-plattformen i enlighet med lagen och dessa Allmänna villkor. Användarens användande av plattformen får aldrig gå emot gällande lagstiftning, moral, goda sedvänjor och den allmänna ordningen och användaren bör alltid använda tjänsterna, informationen och materialen på Betsfy-plattformen på ett korrekt och lagligt sätt.

I enlighet med ovanstående påtar sig användaren följande rättigheter och skyldigheter:

 1. Rättigheten att få åtkomst och navigera på plattformen gratis: alla användare kan navigera på plattformen gratis och utan att innan begära tillstånd få tillgång till sitt innehåll utan att behöva registrera sig och/eller godkänna de Särskilda villkoren gällande vissa tjänster och specifikt innehåll, i enlighet med vad som fastställs i dessa Allmänna villkor eller, i förekommande fall, i tjänsternas Särskilda villkor. Endast registrerade användare kan dock publicera innehåll på plattformen, kommentera i andra användares profiler eller följa andra användare. Likaså finns det specifika betaltjänster på Betsfy-plattformen och för registrerade användare, enligt vad som regleras i de Särskilda villkoren som gäller för varje tjänst, som beskrivs nedan.
 2. Rättighet att använda tjänsterna på Betsfy-plattformen för icke kommersiellt eller yrkesmässigt bruk, förutom om BETMEDIA och användaren uttryckligen specifikt kommer överens om publicering av sportprognoser i egenskap av ”Verifierad tipsare” eller ”Professionell tipsare”, såsom dessa egenskaper beskrivs i avsnittet om typer av användare på Betsfy-plattformen. I det här fallet skriver BETMEDIA och användaren under särskilda villkor som styr relationen.
 3. Förbud att sprida olämpligt innehåll. Detta omfattar propaganda av rasistisk karaktär eller främlingsfientligt, pornografiskt, obscent, förnedrande innehåll eller innehåll som uppmuntrar till eller ger upphov till brottsliga, våldsamma eller förnedrande handlingar på grund av ålder, kön, religion eller trosuppfattning; eller som uppmuntrar eller ger upphov, direkt eller indirekt, till hyllning av terrorism eller som går emot de mänskliga rättigheterna och de fundamentala rättigheterna samt tredje personers frihet, gällande lagstiftning, moral, goda sedvanor och den allmänna ordningen, eller i skadesyfte som kan orsaka skada eller förhindra, på något sätt, tillgången till desamma, till skada för BETMEDIA eller tredje parter. I enlighet med ovanstående får varken användarnamnet eller lösenordet strida mot etiken och de i allmänhet godtagna sedvänjor, och får inte heller skada någons heder eller framtoning.
 4. Förbud att utföra handlingar som strider mot immaterialrätten och/eller industriella rätten av de rättmätiga ägarna. Användarna förpliktigar sig konkret till att inte:
  • Bryta mot immaterialrätten och/eller den industriella rätten som författarrättigheten, patenter, märken eller andra immaterialrätter och/eller industriella rättigheter. Till exempel får inte användarna kopiera eller sprida (förutom via tillgänglig delningsfunktion) publicerade inlägg eller annat innehåll av andra personer utan deras tillstånd eller publicera innehåll som är skyddat av immaterialrätten eller industriella rättigheten och som de inte har tillstånd att publicera eller återge.
  • Bryta mot immaterialrätten eller andra rättigheter av BETMEDIA, inklusive men inte begränsat till att (i) kopiera eller sprida BETMEDIAS teknik, förutom om det gäller öppna kod-licenser eller (ii) använda termen ”BETSFY” eller ”BETMEDIA”, märket Betsfy eller e-post eller webbadresser som innehåller termen ”BETSFY” eller ”BETMEDIA”, förutom om uttryckligt tillstånd från företaget ges.
 5. Förbud att introducera hyperlänkar eller liknande länktekniker (t.ex. länkar, banners eller knappar) i handelssyfte på webbplatser som inte tillhör Betsfy, som tillåter åtkomst till den här domänen, utan skriftligt samtycke från BETMEDIA. Förekomsten av sådana hyperlänkar innebär inte under några som helst omständigheter förekomsten av kommersiella relationer eller handelsrelationer med webbplatsens ägare där hyperlänken förekommer, och inte heller BETMEDIAS godkännande av dess innehåll eller tjänster. BETMEDIA förbehåller sig rätten att när som helst förbjuda eller göra dessa hyperlänkar eller liknande länkteknik (t.ex. länkar, banners eller knappar) obrukbara på webbplatsen, i synnerhet om olaglig aktivitet eller olagligt innehåll förekommer på webbplatsen där hyperlänken eller liknande länkteknik förekommer.
 6. Förbud att utföra handlingar som kan orsaka skador eller störningar på systemet. Användarna ska avstå från att framkalla skador på BETMEDIAS informationssystem, liksom på dess leverantörers eller tredje parters och/eller introducera eller sprida virus, skadlig kod eller skadeprogram eller liknande som kan orsaka skador eller störningar på informationssystemen eller icke auktoriserade ändringar av innehåll, program eller system som finns tillgängliga genom Betsfy-plattformen, eller på användares informationssystem, arkiv eller utrustning.
 7. Förpliktelse att använda tjänster och material som erbjuds genom Betsfy-plattformen i enlighet med dessa Allmänna villkor och/eller Särskilda villkor som styr användandet av en viss tjänst och utan att orsaka skada eller förringa övriga användares rättigheter.
 8. Förbud att använda webbplatsen ”www.betsfy.com”, helt eller delvis, för att marknadsföra, sälja, kontraktera, sprida egen eller tredje parts reklam eller information som inte är kopplad till användandet av plattformen i egenskap av användare, utan skriftligt tillstånd från BETMEDIA, och inte heller inkludera hyperlänkar på sina privata webbplatser eller kommersiella webbplatser till webbplatsen ”betsfy.com”, utan uttryckligt tillstånd från företaget. Möjligheten som alla registrerade användare har att på sin profil publicera länkar till vadslagningshusens webbplatser som identifierats av BETMEDIA i detta syfte undantas specifikt från detta förbud.

Användaren står till svars inför BETMEDIA, eller tredje parter, för skador av alla slag som kan ha orsakats till följd av överträdelse eller ouppmärksamhet, direkt eller indirekt, av dessa Allmänna villkor. BETMEDIA ser hela tiden till att gällande lagstiftning följs och förbehåller sig rätten att neka, helt eller delvis, när som helt och utan förvarning, en användares åtkomst till Betsfy-plattformen om en eller flera omständigheter som beskrivs i denna klausul förekommer. Likaså kan BETMEDIA inaktivera konton för användare som bryter mot bestämmelserna i dessa Allmänna villkor.

Slutligen, om en användare upptäcker information eller innehåll på Betsfy-plattformen som kan anses olämplig, strider mot de Allmänna villkoren och/eller Särskilda villkoren på Betsfy-plattformen eller mot gällande lagstiftning, kan de meddela BETMEDIA om detta via en anmälan vars funktion regleras i följande klausul i dessa Allmänna villkor.

4.4. Kanal för anmälan

Om en användare upptäcker förekomsten av publicerat innehåll på Betsfy-plattformen som bryter mot dessa Allmänna villkor och/eller Särskilda villkor på plattformen, eller om användaren anser att det finns motiv att uppfatta att innehållet i fråga bryter mot de nämnda villkoren och/eller mot gällande lagstiftning kan användaren omedelbart meddela BETMEDIA om detta.

I detta syfte ställer Betsfy-plattformen två kommunikationssätt till förfogande för användarna:

 • För icke registrerade användare tillhandahåller plattformen ett formulär på själva plattformen via länken ”Kontakt”, tillsammans med ”Juridisk information”, Sekretesspolicy” och ”Cookiespolicy”. Användaren bör välja ”Anmälan” som ämne.
 • Registrerade användare kan anmäla via samma kanal som beskrivits ovan för icke registrerade användare, liksom via följande länkar:
  1. För att anmäla en annan användares konto ska den anmälande användaren gå till profilen på kontot som hen vill anmäla och klicka bredvid användarens namn, välja ”Anmäla” och följa anvisningarna på skärmen (fylla i formuläret med ”ämne” och ”anmälans motiv”)
  2. För att anmäla en annan användares publikation ska den anmälande användaren klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet på publikationen och välja ”Anmäla inlägg” och följa anvisningarna på skärmen (fylla i formuläret med ”ämne” och ”anmälans motiv”)

4.5. Immaterialrätt och industriell rätt

4.5.1. Överlåtande av rättigheter av användare till BETMEDIA

För att BETMEDIA korrekt ska kunna utföra tjänsterna ger användarna följande tillstånd:

 1. Tillstånd att använda innehållet som användaren skapar och delar: BETMEDIA respekterar alla författarrättigheter, liksom ekonomiska rättigheter kopplade till innehållet som användaren skapar och delar på Betsfy-plattformen, förutom i de fall som fastställs i följande stycke.
  När en användare delar, publicerar eller laddar upp innehåll som är skyddade av immaterialrätten (som foton och videor) på Betsfy-plattformen ges en världsomfattande licens till BETMEDIA. Den här licensen är inte exklusiv och går inte att överföra, sublicensiera och är undantagen ersättning för författarrättigheter för att hysa, använda, sprida, modifiera, underhålla, reproducera, visa eller kommunicera offentligt och att översätta sådant innehåll, liksom för att skapa innehåll som härleds därifrån.
  Material och information som användarna tillför Betsfy-plattformen (sportprognoser, foton, audio, video, etc.) ska respektera immaterialrätten och upphovsrätten för bilder av tredje part, i förekommande fall. Användaren är ensam ansvarig för eventuell reklamation som kan förekomma gentemot BETMEDIA till följd av användandet och spridningen av detta material eller innehåll.
  Användaren kan ta bort innehållet eller sitt konto på Betsfy-plattformen när som helst för att avsluta denna licens. I vilket fall som helst kan det borttagna innehållet finnas kvar på plattformen i säkerhetskopior under en begränsad tid, även om övriga användare inte kan se det. Likaså kan det borttagna innehållet fortsätta vara synligt om det har delats med andra användare och dessa inte har raderat det (t.ex. kommentarer som en användare har gjort på andra användares publikationer och informationen som andra personer delat).
  I alla händelser är det dock förbjudet för användarna på plattformen att helt eller delvis återge delat innehåll som publicerats eller laddats upp av andra användare, utan uttryckligt tillstånd från användaren eller BETMEDIA.
 2. Tillstånd att använda användarnamnet, profilfotot och information om handlingarna som användaren utför på Betsfy-plattformen, i annonser och sponsrat innehåll: användaren ger BETMEDIA tillstånd att använda hens användarnamn, profilfoto och information om handlingarna som hen utför på plattformen, tillsammans med annonser, erbjudanden och annat sponsrat innehåll som visas på Betsfy-plattformen eller på BETMEDIAS och BETSFYS profil i sociala medier, utan att få någon ersättning.
 3. Tillstånd att aktualisera programvaran som användarna använder eller laddar ner: i den händelse användaren använder BETSFYS mobilapp ger användaren BETMEDIA tillstånd att ladda ner och installera version med förbättringar, aktualiseringar och extra funktioner i syfte att fortsätta förbättra, fullända och utveckla.
4.5.2. BETMEDIAS immaterialrätt och industriella rätt

Alla immaterialrätter och industriella rättigheter, liksom all information på Betsfy-plattformen (bilder, märken, grafisk design, källkod, design, navigeringsstruktur, databaser och allt annat innehåll som förekommer på plattformen) är exklusiv egendom av BETMEDIA eller, i förekommande fall, vederbörligen licensierat av ägaren.

Andra produkters, tjänsters och företags namn som förekommer i detta dokument eller på Betsfy-plattformen (t.ex. vadslagningshusens identitet) kan vara märken eller utmärkande tecken som registrerats av respektive lagliga ägare, utan att det innebär att åtkomsten till eller användandet av webbplatsen ger användaren någon som helst rättighet över nämnda registrerade märken eller utmärkande tecken.

Användaren har endast tillstånd att se och få en tillfällig kopia av innehållet endast för personligt och privat bruk i deras informationssystem (programvara och maskinvara) men får inte överlåta dem till tredje part. Med föregående undantag, är det uttryckligen förbjudet för användaren att på något sätt, via något medel eller förfarande återge, förvandla, sprida, offentligt kommunicera, ställa till förfogande, extrahera, återanvända, skicka vidare eller använda innehållet, förutom i de fall då det är lagligt tillåtet eller om BETMEDIA och/eller ägaren till motsvarande rättigheter skriftligen och uttryckligen gett tillstånd.

Det är härmed införstått att ingen licens ges och att det heller inte görs något avstående, överföring, överlåtelse, helt eller delvis, av dessa rättigheter och inga rättigheter eller möjligheter till rättigheter tilldelas. Ingen modifiering, exploatering, återgivning, spridning eller offentlig kommunikation får göras av detta innehåll utan uttryckligt tillstånd från BETMEDIA eller respektive ägare.

Om en användare har kännedom om förekomsten av något innehåll som är otillåtet, olagligt, strider mot lagen eller som kan innebära en överträdelse av immaterialrätten och/eller industriella rättigheter, kan hen meddela BETMEDIA genom kanalen för anmälan som finns tillgänglig för detta syfte.

4.6. Användning av cookies och sekretesspolicy

Alla data av personlig karaktär som tillhandahålls under användningen av Betsfy-plattformen behandlas i enlighet med Sekretesspolicyns bestämmelser.

Webbplatsen www.betsfy.com använder cookies. All information gällande detta finns att läsa i Policyn om cookies.

4.7. Allmänna användarvillkor om sociala profiler

Profilerna på Betsfy-plattformen på de olika sociala medierna (Facebook, Instagram, Twitter och YouTube) kan innehålla åsikter, rekommendationer eller yttringar av tredje parter, som inte nödvändigtvis speglar BETMEDIAS åsikter eller anger dess ställningstagande i en viss fråga.

BETMEDIA ansvarar inte för användarnas handlingar på sociala medier, och inte heller den korrekta funktionen av desamma; vart och ett av de sociala medierna påtar sig ansvaret för:

 • Om det sociala mediet inte fungerar av tekniska skäl som beror på ägaren av själva plattformen, tredje parter eller oförutsägbara händelser eller force majeure, är dessa omständigheter det sociala mediets ansvar, eller i förekommande fall, tredje parts ansvar.
 • Om det sociala mediet modifierar sin juridiska information och/eller sina användarvillkor.

4.8. Ansvarsbefrielse

BETMEDIA är undantagen all slags ansvar för ersättning för alla slags koncept och karaktärer i följande fall:

 1. Vid anslutningsomöjlighet eller -svårighet för att komma in på Betsfy-plattformen, störningar i tjänsten, fördröjningar, fel eller funktionsoduglighet av densamma, oberoende på typ av anslutning eller teknik som används av användaren.
 2. Vid störningar, avstängning eller avbrytande av åtkomsten till Betsfy-plattformen, liksom vid tillgänglighet och oavbruten funktion av nämnda plattformen, när detta beror på tjänstavbrott på grund av tekniskt underhåll eller på grund av orsaker som ligger utanför BETMEDIAS kontroll, eller på grund av informationstjänstens tjänstleverantörer.
 3. Vid uppsåtliga eller försumliga handlingar som begås av användaren eller som orsakats av force majeure och andra omständigheter som ligger utanför BETMEDIAS kontroll.
 4. Vid attacker av ”hackers” eller tredje parter som är specialiserade på informationssystemens säkerhet eller integritet, under förutsättning att BETMEDIA har vidtagit alla befintliga säkerhetsåtgärder som ligger inom deras tekniska möjlighet.
 5. Vid skador som information, innehåll, produkter och tjänster som tillhandahålls, kommuniceras, hyses, sänds, visas eller erbjuds av tredje parter utan koppling till BETMEDIA, inklusive tjänsteleverantörer för informationssamhället, genom en webbplats som går att besöka genom en länk som förekommer på denna plats.
  Mer specifikt ansvarar inte BETMEDIA för innehållet på dessa webbplatser som användare kan nå genom länkar som förekommer på sin webbplats. BETMEDIA förklarar härmed att de inte kommer att undersöka eller utöva någon slags kontroll över innehållet på andra webbplatser som användare kan nå via plattformen. Likaså garanterar de inte heller den tekniska tillgängligheten, exaktheten, trovärdigheten, giltigheten eller lagligheten av dessa webbplatser utan koppling till sin egendom som användare kan nå via länkar till andra webbplatser som de tillhandahåller. BETMEDIA agerar inte som representant varken för användaren eller ägarna till länkarna som kan förekomma på Betsfys webbplatser som tillhör andra. De agerar inte heller som någon typ av underleverantör gällande tredje parter.
 6. Vid skador på användarens programvara eller maskinvara som kommer från åtkomsten till Betsfy-plattformen eller användning av informationen eller elementen eller programmen däri.
 7. För lämpligheten, pålitligheten, tillgängligheten, möjligheten eller riktigheten av informationen eller tjänsterna på Betsfy-plattformen. Inte heller för skador, direkta eller indirekta, i samband med användandet av informationen eller elementen däri.

Användaren står personligen till svars för skador av vilken karaktär som helst som orsakats BETMEDIA, direkt eller indirekt, på grund av överträdelse av förpliktelserna i dessa Allmänna villkor eller, i förekommande fall, de Särskilda villkoren. Användaren är ensam ansvarig i händelse av reklamation eller laga åtgärder, i eller utanför domstol, som inletts av tredje personer mot BETMEDIA eller mot användaren grundat på hens användning av tjänsterna som BETMEDIA erbjuder eller information som skickats vidare till BETMEDIA. Användaren står själv för alla kostnader, avgifter eller skadestånd som tillfogats BETMEDIA på grund av dessa reklamationer eller laga åtgärder.

5. Live-Score och Statistikcenter

Tjänsterna Live-Score och Statistikcenter erbjuds av Betsfy-plattformen till alla användare som är registrerade i enlighet med vad som fastställs i denna klausul.

Genom tjänsterna Live-Score och Statistikcenter får användaren tillgång till live-information om olika sporthändelser, resultat i realtid, slutresultat, matcher, laguppställningar och annan sportstatistik.

BETMEDIA gör sitt bästa för att informationen som tillhandahålls genom tjänsterna Live-Score och Statistikcenter publiceras så fort som möjligt i realtid, utan att erbjuda användaren någon som helst garanti i detta avseende, och ska därmed inte hållas ansvarig för eventuell fördröjning av publicerat innehåll.

Informationen som tillhandahålls genom tjänsterna Live-Score och Statistikcenter visas alltid i god tro av BETMEDIA. BETMEDIA garanterar inte sanningshalten, tillgängligheten, statistikrättelse eller riktighet av denna information.

BETMEDIA påtar sig inget ansvar, och användaren medger uttryckligen vara medveten om detta, för:

 1. Fel som är relativa till informationen som tillhandahålls genom Live-Score och Statistikcenter, vare sig de är uppenbara för användaren eller inte.
 2. Förlust som användaren drabbas av om nämnda tjänster inte är tillgängliga, drabbas av störningar eller är inexakta på något sätt.
 3. Frånvaro eller fördröjning i aktualiseringen av informationen som tillhandahålls av tjänsterna Live-Score och Statistikcenter.
 4. Användarens användning av resultaten, informationen eller andra uppgifter från tjänsterna Live-Score eller Statistikcenter på olagligt sätt eller i syfte annat än dess ändamål, liksom för konsekvenserna för användaren på grund av denna användning.

BETMEDIA rekommenderar att användaren verifierar informationen i Live-Score och Statistikcenter ytterligare genom andra källor.

BETMEDIA förbehåller sig rätten att begränsa tjänsterna Live-Score och Statistikcenter när som helst och för vilken region som helst.

Den här tjänsten inkluderar uppgifter som tillhör NFL-enheterna som bara kan användas av enskilda konsumenter som del av den här tjänsten för tillåtna ändamål. Återgivning, användning och spridning av dessa uppgifter är förbjudet. Next Gen Stats, NFL:s skölddesign och andra identifieringsmärken kopplade till NFL är registrerade märken av NFL. Namnen, logotyperna och identifieringsmärkena kopplade till ett lag är registrerade varumärken av angivna lag. Alla rättigheter förbehålls.

Användarna får inte använda robotar eller andra enheter eller automatiserade processer som kan användas för att övervaka eller kopiera innehåll från tjänsterna Live-Score och Statistikcenter, inklusive NFL:s uppgifter.

6. Oddsjämförare

BETMEDIA erbjuder alla registrerade användare på Betsfy-plattformen tillgången till ”Oddsjämföraren”.

Oddsjämföraren är ett verktyg som låter användarna visualisera, i realtid, oddsen som de olika vadslagningshusen erbjuder för olika sporthändelser, på en enda plats.

Då Betmedia inte är någon speloperatör måste användaren som vill satsa eller få mer information om de visade oddsen, gå till webbplatsen för motsvarande vadslagningshus, antingen direkt eller via de länkar som, i förekommande fall, finns på plattformen.

Användaren erkänner och godkänner att om de går till vadslagningshusens webbplatser genom dessa länkar agerar BETMEDIA varken som användarens eller vadslagningshusets agent, utan ställer endast informationen i samband med oddsen från dessa vadslagningshus till förfogande.

BETMEDIA gör allt de kan för att informationen om oddsen som de fått direkt från vadslagningshusen publiceras så fort som möjligt i realtid, utan att ge användaren någon garanti i detta avseende.

Informationen om oddsen som BETMEDIA får direkt från vadslagningshusen och tillhandahåller visas alltid av BETMEDIA i god tro. BETMEDIA garanterar inte sanningshalten, tillgängligheten eller riktigheten av denna information.

BETMEDIA påtar sig inget ansvar, och användaren medger uttryckligen vara medveten om detta, för:

 1. Fel i priser, odds, felberäknade vinster, sporthändelser, deltagare, spelare, vadslagare eller marknader som nämnda informationen avser, vare sig de är uppenbara för användaren eller inte.
 2. Ändringar i oddsen som förekommer mellan ögonblicket som användaren ser denna information på Betsfy-plattformen och ögonblicket som denne slutligen gör vadslagningen.
 3. Förlust som användaren drabbas av om nämnda tjänsten inte är tillgänglig, drabbas av störningar eller är inexakt på något sätt.
 4. Frånvaro eller fördröjning i aktualiseringen av informationen som tillhandahålls av Oddsjämföraren.
 5. Användarens användning av informationen som Oddsjämföraren använder på olagligt sätt eller på ett sätt som inte är ändamålsenligt, eller konsekvenser som drabbar användaren på grund av sådan användning.

Likaså erkänner användaren att vissa odds eller erbjudanden från vadslagningshusen som förekommer i Oddsjämföraren kan komma att dras tillbaka eller avbrytas, eller bara vara tillgängliga under vissa tidsperioder och enligt vissa villkor som varje vadslagningshus fastställer, och användaren kan därmed inte reklamera BETMEDIA i detta avseende.

BETMEDIA rekommenderar sina användare att verifiera oddset, erbjudandet eller annan information rörande desamma, som i förekommande fall har visats av Oddsjämföraren, verkligen motsvarar vadslagningshusets odds, erbjudande eller information, innan användaren spelar.

Användaren är ensam ansvarig för all aktivitet som denne utför med information som tillhandahålls av motsvarande vadslagningshus.

BETMEDIA förbehåller sig rätten att begränsa tjänsten Oddsjämföraren när som helst och för användare i vilket territorium som helst efter gottfinnande.

7. Ångerrätt

Enligt lagstiftning har användaren en ångerperiod på FJORTON (14) dagar för att avstå från tjänsterna som köpts på Betsfy-plattformen, utan att behöva ange något motiv eller betala någon straffavgift, förutom i de fall som fastställs i artiklarna 107.2 och 108 av Real Decreto Legislativo 1/2007 av 16 november, där den omarbetade texten av den allmänna lagen om konsumenters och användares rättigheter samt andra kompletterande lagar godkänns (härefter TRLGDCU).

Den här ångerrätten gäller inte, bland annat, för tjänster som redan utförts eller påbörjats.

I enlighet med ovanstående, när tjänsterna köps godkänner användaren:

 1. För tjänsterna Betsfy Advance och Betsfy Premium med en varaktighet på en månad eller mer, att dessa tjänster börjar gälla med en gång efter köpet, samtidigt som en ångerrätt på 14 kalenderdagar börjar.
 2. I de fall en enda Premium-prognos köps, att tjänsten anses som helt utförd och, gällande artikeln 103 i TRLGDCU, förekommer ingen ångerrätt (utformad som undantag av ångerrätten).
 3. I de fall en enskild Garanterad post köps, att tjänsten anses helt utförd och att, i enlighet med vad som är fastställt i bokstav a) i artikel 103 av TRLGDCU, förekommer ingen ångerrätt (utformad som undantag av ångerrätten). Allt detta, med förbehåll för garantin som uttryckligen räknas med för denna tjänst i avsnitt 13.3 i detta dokument.

7.1. Utövande av ångerrätten och dess konsekvenser

Perioden för att annullera köpavtalet för tjänsterna är FJORTON (14) kalenderdagar från dagen då köpet genomfördes. Användaren bör meddela BETMEDIA sin önskan om att utöva denna rätt via e-post till [email protected].

Utövandet av denna ångerrätt innebär att tjänsten avslutas.

BETMEDIA meddelar användaren, via varaktigt medel, mottagningsbevis av denna ångerrätt.

Ångerrätten innebär att BETMEDIA återbetalar beloppet som användaren har betalat, minus en proportionsenlig del av beloppet som motsvarar delen av tjänsten som redan tillhandahållits vid den tidpunkt då BETMEDIA meddelades om ångerrätten. Detta belopp beräknas på det totala basbeloppet som avtalats (förutsatt att den köpta tjänsten inte faller under undantagen som beskrivs ovan, och följaktligen anses som utförd i sin helhet).

Återbetalningen sker inom högst FJORTON (14) dagar från datumet då användaren utövar sin ångerrätt. Återbetalningen sker till samma betalningsmetod som användaren använde för att betala för tjänsten.

7.2 Formulär

Användaren kan utöva ångerrätten enligt de villkor som anges i dessa Allmänna och Särskilda villkor, genom att skicka formuläret som finns här.

8. Tävlingar och kampanjer

BETMEDIA förbehåller sig rätten att anordna tävlingar och kampanjer i vilka de registrerade användarna från hela världen kan delta, i enlighet med tävlingsreglerna som BETSFY fastställer och genom att följa reglerna som kan gälla. Reglerna för varje tävlingstillfälle publiceras på plattformen och på Betsfys profil på Facebook, Instagram eller Twitter om dessa sociala medier används. LSSI-CE och andra tillämpliga regler kommer alltid att följas.

Varken Facebook, Instagram eller Twitter sponsrar, garanterar eller administrerar, på något sätt, några av dessa aktiviteter, och är inte kopplade till dem.

9. Utskick av kommersiella meddelanden

BETSFY använder reklam för att användarna ska kunna använda tjänsterna på plattformen öppet. Av den anledningen visas emellanåt utrymmen avsedda för reklaminnehåll. För att reklamen som visas ska vara av intresse för användaren kan BETSFY analysera statistiska data och beteendemönster på nätet för att tillhandahålla relevant reklam gällande vadslagningshus. Den här informationen innehåller inga data som identifierar användaren, men kommer ändå inte att överlåtas till något annat företag.

BETMEDIA kan skicka ut kommersiella meddelanden till sina användare via e-postadressen som de anger när de registrerar sig på Betsfy-plattformen, förutsatt att de uttryckligen har godkänt att få den här typen av meddelanden genom att markera rutan ”Jag godkänner att få kommersiella meddelanden via e-post från BETMEDIA” under registreringsprocessen, vare sig registreringen sker via webben eller i appen.

Alla kommersiella meddelanden som BETMEDIA skickar till användarna i det här avseendet identifieras uttryckligen som kommersiella eller innehåller uttryck som ”Reklam” för att identifieras som sådant.

I vilket fall som helst kan användaren ta tillbaka samtycket som getts till att motta kommersiella meddelanden genom att helt enkelt meddela BETMEDIA om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] med ämnet ”NO MÁS PUBLICIDAD” [ingen mer reklam].

10. Övrigt

10.1. Meddelanden

Alla meddelanden, reklamationer och kommunikationer (härefter ”Meddelanden”) från användaren till BETMEDIA anses verksamma när de skickas genom kontaktformuläret som finns på plattformen, eller till följande e-postadress: [email protected]. Den nämnda e-postadressen räknas dock inte som giltigt medel när det gäller att presentera en reklamation gällande innehåll.Meddelanden som gäller anmälan av innehåll eller användare ska skickas i enlighet med avsnitt sju gällande ”Kanal för anmälan”.

Likaså anses alla meddelanden som BETMEDIA skickar till användaren som giltiga om de har skickats med hjälp av uppgifterna som användaren har angett (t.ex. e-postadress) eller via själva Betsfy-plattformen när användaren loggar in med sitt lösenord. I dessa avseenden uttrycker och garanterar användaren att alla uppgifter som angetts är sanna och korrekta och att hen kommer att hålla dem aktualiserade.

10.2. Varaktighet och avslutning

Åtkomsten, innehållet och tjänsterna som erbjuds via Betsfy-plattformen har i princip en obestämd varaktighet såvida inget annat anges i de Allmänna och/eller Särskilda villkoren eller i gällande lagstiftning.

BETMEDIA förbehåller sig dock rätten att utan förvarning och när som helst avbryta, neka eller tillfälligt eller definitivt begränsa åtkomsten till plattformen, att utföra ändringar som de anser lämpliga såväl på plattformen som på tjänster eller information som erbjuds eller i presentationen eller lokaliseringen av dessa tjänster, liksom i de Allmänna/Särskilda villkoren. Allt detta utan att det ger upphov till skadestånd till användaren.

10.3. Tekniska medel för att korrigera fel

I den händelse användaren upptäcker något fel när hen anger sina personuppgifter under registreringen som användare av Betsfy-plattformen kan hen ändra dem på följande sätt:

 • På webbplatsen, genom att klicka på avsnittet ”Tidslinje” högst upp på skärmen och välja alternativet ”Min profil” i menyn som visas.
  Därefter trycker hen på knappen ”Min Profil” för att modifiera alla uppgifter i samband med sitt användarkonto.
 • Om användaren använder appen, genom att trycka på ikonen i övre vänstra hörnet av skärmen och bläddra ned till avsnittet ”Min profil” och välja alternativet ”Redigera profil”.

I alla händelser kan användaren korrigera fel i samband med sina personuppgifter som tillhandahållits under registreringsprocessen genom att utöva rätten till rättelse som tas upp i vår Sekretesspolicy enligt villkoren som är fastställdadäri.

Om användaren upptäcker ett fel vid köpet av en prenumeration av någon av betaltjänsterna på Betsfy-plattformen efter att betalningen har slutförts, ska användaren omedelbart kontakta BETMEDIA på följande e-postadress: [email protected]

Likaså kan innehållet som publiceras på Betsfy-plattformen innehålla tekniska fel eller ofrivilliga stavfel. I alla händelser ber BETMEDIA om ursäkt för dessa fel och förpliktigar sig att så fort som möjligt rätta dessa fel och tackar för eventuella kommentarer, rättelser eller förslag i samband med detta som användaren kan skicka via ovan beskrivna metoder.

10.4. Avstående

Även om BETMEDIA inte kräver strikt uppfyllande av användaren av några av de förpliktelser som användaren åtar sig genom dessa Allmänna och/eller Särskilda villkor eller brist på utövande av BETMEDIA av sina rättigheter eller åtgärder som de kan ha, innebär inte detta avstående eller begränsning på något sätt i samband med dessa rättigheter eller åtgärder och befriar inte användarna från att uppfylla dessa förpliktelser.

Om BETMEDIA avstår från någon konkret rättighet eller åtgärd innebär det inte att de avstår från andra rättigheter eller åtgärder som härleder från dessa Allmänna och/eller Särskilda villkor på Betsfy-plattformen.

Inget avstående av BETMEDIA av någon av dessa Allmänna och/eller Särskilda villkor på Betsfy-plattformen eller rättigheter eller åtgärder som härleder därifrån kommer att vara giltiga såvida det inte fastställs uttryckligen att det handlar om ett avstående och detta formaliserad formaliseras och meddelas till användarna skriftligen, i enlighet med vad som fastställs i avsnittet Meddelanden i dessa Villkor.

10.5. Delvis ogiltighet

Om några av dessa Allmänna eller Särskilda villkor förklaras ogiltiga eller utan verkan på grund av ett lagakraftvunnet beslut av en kompetent myndighet, förblir resterande villkor giltiga och påverkas inte av nämnda ogiltighet.

10.6. Jurisdiktion och gällande lagstiftning

Alla omtvistade frågor i samband med användningen av Betsfy-plattformen regleras av spansk lagstiftning. Domstolarna i A Coruña är kompetenta (såvida annan jurisdiktion inte fastställs genom tvingande norm) att lösa alla tvister som kan uppstå från tjänsterna och/eller innehållet på Betsfy-plattformen, liksom gällande tolkningen, tillämpningen, uppfyllandet och/eller underlåtenhet att följa vad som fastställs häri.

10.7. Klausul gällande språk

Hela texten i denna Juridiska information och Allmänna och/eller Särskilda villkor på Betsfy-plattformen och tjänsterna som erbjuds, liksom dokumenten som nämns däri, har skrivits på engelska och spanska. De kan dessutom finnas tillgängliga på italienska, franska, tyska, svenska och portugisiska och BETMEDIA kan efter eget gottfinnande även presentera dessa tjänster och material på andra språk. Alla dessa versioner som BETMEDIA ställer till användarnas förfogande räknas som officiella; i tolkningssyfte fastställs dock spanska versionen.

II. Särskilda villkor för tjänsterna betsfy advance, Betsfy Premium och Betsfy Post Garantizado

11. Särskilda villkor för köp av tjänsten Betsfy Advance

11.1. Tjänsternas innehåll

Dessa Särskilda villkors syfte är att reglera tjänsten Betsfy Advance som kan köpas av vilken registrerad användare som helst och ger åtkomst till, efter betalning, till följande tjänster (utöver de som alla registrerade användare har åtkomst till utan kostnad):

 1. Validering och verifiering av resultaten av prognoserna som gjorts av användaren i sin profil på Betsfy-plattformen.
 2. Utformning av statistik från prognoserna som användaren gjort. Användaren kan bestämma om hen vill visa dem eller inte.
 3. Rätt att delta i kampanjer. I dessa fall sker deltagande, utöver dessa Särskilda villkor, i enlighet med de specifika villkor som fastställs för varje enskilt fall och som inte motsäger de Allmänna och/eller Särskilda villkoren. I detta fall gäller de nämnda specifika villkoren.
 4. Större synlighet i sökmotorerna på plattformen.

11.2. Så köper du tjänsten Betsfy Advance

Alla registrerade användare kan köpta tjänsten Betsfy Advance genom Betsfy-plattformen:

 • Genom webbplatsen, genom att klicka på avsnittet ”Timeline” i övre delen av skärmen och välja alternativet ”Tjänster” som finns i den rullgardinsmenyn. Därefter klickar användaren på knappen ”Se erbjudanden” för att se de olika köpalternativen för tjänsten Betsfy Advance gällande tiden för vilken tjänsten köps. Slutligen klickar användaren på knappen ”Köpa” som motsvarar erbjudandet av tjänsten Betsfy Advance som hen vill köpa.
 • I appen, genom att trycka på ikonen i övre vänstra hörnet av skärmen och bläddra ned till avsnittet ”Tjänster och välja alternativet ”Betsfy Advance. Därefter trycker användaren på knappen ”Köpa” som motsvarar erbjudandet av tjänsten Betsfy Advance som hen vill köpa.

BETMEDIA varskor användaren om att köpet av tjänsten Betsfy Advance innebär förpliktelsen att betala beloppet som motsvarar det valda erbjudandet. Information om de ekonomiska villkoren för tjänsten och betalningsmetoder anges i följande avsnitt i dessa Allmänna och Särskilda villkor.

BETMEDIA skickar till användaren, inom högst 24 timmar från tidpunkten då köpet av tjänsten Betsfy Advance genomförs, ett e-postmeddelande som bekräftat köpet. I detta meddelande finns en länk till de Särskilda villkoren. I detta avseende är det därför nödvändigt att användaren anger en giltig e-postadress under registreringsprocessen. Om användaren inte får någon bekräftelse inom 24 timmar bör hen kontakta BETMEDIA på följande e-postadress: [email protected].

Dessa Särskilda villkor finns även tillgängliga via länken Juridisk information som finns på webbplatsen och i avsnittet ”My Betsfy” i appen.

Likaså kan användaren när som helst se vilka tjänster hen köpt på Betsfy-plattformen liksom sin faktureringshistorik på följande sätt:

 • På webben klickar användaren på ikonen högst upp på skärmen och växlar från alternativet ”Timeline” till ”My Betsfy” där hen kan se både sin köphistorik med tillgång till fakturorna för vart och ett av köpen, liksom sina aktiva Premium-tjänster.
 • I appen trycker användaren på ikonen högst upp till vänster på skärmen eller sveper från vänstra delen och väljer ”My Betsfy” i rullgardinsmenyn där hen kan se sin köphistorik med tillgång till fakturorna för vart och ett av köpen, liksom sina aktiva Premium-tjänster.

Köpets längd är en periodisk prenumeration, från datum till datum, enligt versionen eller erbjudandet som valts för Betsfy Advance, som börjar gälla i samma stund som köpet genomförs och slutar vid samma tidpunkt på prenumerationens sista dag. Förpliktelserna som gäller för BETMEDIA och användaren i samband med Betsfy Advance justeras i enlighet med den nämnda perioden.

Köpet av tjänsten Betsfy Advance är inte av obestämd karaktär, därför förnyas inte prenumerationen automatiskt vid prenumerationens slut. Användaren bör därför genomföra ett nytt köp av tjänsten Betsfy Advance om hen vill fortsätta använda tjänsten.

12. Särskilda villkor för köp av tjänsten Betsfy Premium

12.1. Tjänsternas innehåll

Syftet med dessa Särskilda villkor är att reglera tjänsten Betsfy Premium som kan köpas av alla registrerade användare, utöver de tjänster som alla registrerade användare förfogar över gratis, och ger åtkomst till, efter betalning, prognoser som är begränsade eller ”Premium” från vissa tipsters .

Användaren kan köpa åtkomst till en enda Premium-prognos eller prenumerera under en viss tid (en, två, tre, sex eller tolv månader) på Premium-prognoser av en tipster, beroende på vilken variant användaren väljer.

12.2. Så köper du tjänsten Betsfy Premium

Alla registrerade användare kan köpa tjänsten Betsfy Premium genom Betsfy-plattformen:

 • På webben, genom att klicka på ikonen ”Premium” som finns i mitten av en post som har Premium-innehåll.
 • I appen, genom att trycka på ikonen ”Premium-alternativ” som finns i mitten av en post som har Premium-innehåll.

Därefter kommer användaren till en sida där hen kan välja den variant hen önskar bland de olika prenumerationsalternativen. Slutligen trycker användaren på knappen ”Köpa” för det erbjudande av tjänsten Betsfy Premium som hen vill ha.

BETMEDIA varskor användaren om att köpet av tjänsten Betsfy Premium innebär förpliktelsen att betala beloppet som motsvarar det valda erbjudandet. Information om de ekonomiska villkoren för tjänsten och betalningsmetoder anges i följande avsnitt i dessa Allmänna och Särskilda villkor.

BETMEDIA skickar till användaren, inom högst 24 timmar från tidpunkten då köpet av tjänsten Betsfy Premium genomförs, ett e-postmeddelande som bekräftat köpet. I detta meddelande finns en länk till de Särskilda villkoren. I detta avseende är det därför nödvändigt att användaren anger en giltig e-postadress under registreringsprocessen. Om användaren inte får någon bekräftelse inom 24 timmar bör hen kontakta BETMEDIA på följande e-postadress: [email protected].

Dessa Särskilda villkor finns även tillgängliga via länken Juridisk information som finns på webbplatsen och i avsnittet ”My Betsfy” i appen.

Likaså kan användaren när som helst se vilka tjänster hen köpt på Betsfy-plattformen liksom sin faktureringshistorik på följande sätt:

 • På webben klickar användaren på ikonen högst upp på skärmen och växlar från alternativet ”Timeline” till ”My Betsfy” där hen kan se sin köphistorik med tillgång till fakturorna för vart och ett av köpen, liksom sina aktiva Premium-tjänster.
 • I appen trycker användaren på ikonen högst upp till vänster på skärmen eller sveper från vänstra delen och väljer ”My Betsfy” i rullgardinsmenyn där hen kan se sin köphistorik med tillgång till fakturorna för vart och ett av köpen, liksom sina aktiva Premium-tjänster.

I de fall då endast en Premium-prognos köps infaller varaktigheten av köpavtalet med visualiseringen av den prognosen och avtalet anses förbrukat efter det.

När en användare har köpt prenumerationen för Premium-prognoser av en tipster under en bestämd tidsperiod är köpets längd en periodisk prenumeration, från datum till datum, enligt versionen eller erbjudandet som valts för Betsfy Premium, som börjar gälla i samma stund som köpet genomförs och slutar vid samma tidpunkt på prenumerationens sista dag. Förpliktelserna som gäller för BETMEDIA och användaren i samband med Betsfy Premium justeras i enlighet med den nämnda perioden.

Köpet av tjänsten Betsfy Premium är inte av obestämd karaktär och upphör när tiden som köpts har löpt ut, utan att den förnyas eller förlängs automatiskt. Om användaren vill fortsätta använda tjänsten måste hen köpa Betsfy Premium på nytt.

13. Särskilda villkor för köp av tjänsten Betsfy Post Garantizado

13.1. Tjänsternas innehåll

Den här avtalsklausulen har som syfte att reglera tjänsten Betsfy Post Garantizado. Den här tjänsten kan köpas av alla registrerade användare utöver de tjänster som alla registrerade användare förfogar över gratis. Köpet ger en registrerad användare rätt till åtkomst, efter betalning, till vissa posts från tipsters som innehåller en prognos baserad på erfarenhet, åsikt, information eller statistik, av tipstern i fråga.

Skillnaden mot tjänsten Betsfy Premium ligger i att innehållet i Betsfy Post Garantizado är ”garanterat” i det avseende att om prognosen misslyckas återbetalas priset som användaren har betalat för posten i enlighet med följande avsnitt 13.3.

13.2. Så köper du tjänsten Betsfy Post Garantizado

Alla registrerade användare kan köpa tjänsten Betsfy Post Garantizado genom Betsfy-plattformen:

 • På webben, genom att klicka på ikonen ”Post Garantizado” som finns i mitten av en post som har Premium-innehåll.
 • I appen, genom att trycka på ikonen ”Post Garantizado” som finns i mitten av en post som har Premium-innehåll.

Därefter kommer användaren till en sida där hen kan välja den variant hen önskar bland de olika prenumerationsalternativen. Slutligen trycker användaren på knappen ”Köpa” för det erbjudande av tjänsten Betsfy Post Garantizado som hen vill ha.

BETMEDIA varskor användaren om att köpet av tjänsten Betsfy Post Garantizado innebär förpliktelsen att betala beloppet som motsvarar det valda erbjudandet. Information om de ekonomiska villkoren för tjänsten Betsfy Post Garantizado och betalningsmetoder anges i följande avsnitt i dessa Allmänna och Särskilda villkor.

BETMEDIA skickar till användaren, inom högst 24 timmar från tidpunkten då köpet av tjänsten Betsfy Post Garantizado genomförs, ett e-postmeddelande till e-postadressen som angetts för dessa ändamål som bekräftar köpet. I detta meddelande finns en länk till de Särskilda villkoren. I detta avseende är det därför nödvändigt att användaren anger en giltig e-postadress under registreringsprocessen. Om användaren inte får någon bekräftelse inom 24 timmar bör hen kontakta BETMEDIA på följande e-postadress: [email protected].

Dessa Köpvillkor finns även tillgängliga via länken Juridisk information som finns på webbplatsen och i avsnittet ”My Betsfy” i appen.

Likaså kan användaren när som helst se vilka tjänster hen köpt på Betsfy-plattformen liksom sin historik över tjänster och dess kostnader på följande sätt:

 • På webben klickar användaren på ikonen högst upp på skärmen och växlar från alternativet ”Timeline” till ”My Betsfy” där hen kan se sin köphistorik med tillgång till fakturorna för vart och ett av köpen, liksom vilka Post Garantizado-tjänster hen köpt.
 • I appen trycker användaren på ikonen högst upp till vänster på skärmen eller sveper från vänstra delen och väljer ”My Betsfy” i rullgardinsmenyn där hen kan se sin köphistorik med tillgång till fakturorna för vart och ett av köpen, liksom vilka Post Garantizado-tjänster som hen köpt.

I de fall då endast en Post Garantizado köps infaller varaktigheten av köpavtalet med visualiseringen av den posten och avtalet anses förbrukat och utfört av BETMEDIA efter det.

13.3 Återbetalningsgaranti av priset användaren betalat för en Post Garantizado.

Priset som en användare har betalat för köpet av en Post Garantizado återbetalas automatiskt om prognosen är misslyckad.
I dessa avseende betyder:

 • ”Prognos”: Uppfattning eller förmodan av en tipster i samband med informationen, kunskaperna eller statistiska analyser gällande ett framtida sportevent som kan verifieras efteråt via opartiska indikatorer.
 • “Misslyckas”: den prognos som, efter att sporteventet avslutats, inte förekom, eller om det förekom, inte hade samma resultat som sporteventet i enlighet med gällande föreskrifter och normer.

Endast den information som ingår i denna Post Garantizado som utgör en prognos och vars verklighet och förekomst kan bekräftas opartiskt genom externa indikatorer och pålitliga informationskällor.

Det faktum att en användare inte kan slå vad om en eventuell prognos i en Post Garantizado i ett vadslagningshus, antingen på grund av att möjligheten inte finns eller på grund av tekniskt eller liknande fel räknas inte som en misslyckad prognos vad gäller denna garanti.

Verifieringen av förekomsten av en prognos görs av BETMEDIA så snart som möjligt efter att sporteventet för varje prognos har avslutats, genom att kontrollera med lämpliga officiella källor.

Om en prognos i en Post Garantizado misslyckas (härefter ”Misslyckad Post Garantizado”) återbetalar BETMEDIA användaren automatiskt det belopp som betalats för den Misslyckade Post Garantizado inom max. tre vardagar efter nämnda bekräftelse.

14. Ekonomiska villkor för tjänsterna Betsfy Advance, Premium och Post Garantizado

Priset för tjänsterna Betsfy Advance, Premium och Post Garantizado är det som publiceras på plattformen och som skiljer sig beroende på vilken tjänst som köpts och varaktigheten av densamma.

De priser som visas på Betsfy-plattformen gäller endast för tjänsterna som erbjuds genom de kanaler och under tiden som de är publicerade. BETMEDIA förbehåller sig uttryckligen rätten att modifiera priserna när som helst, utan förvarning. I alla händelser gäller dock priserna som anges på Betsfy-plattformen vid köptillfället.

Tjänsternas priser i de olika varianterna och erbjudanden visas alltid i euro och inkluderar moms, liksom andra skatter som kan tillämpas, och som är giltiga och lagligen tillämpningsbara vid den tidpunkten.

15. Betalmetoder

För att behandla betalningarna på ett säkert sätt använder sig BETMEDIA av behandlingsprogram för elektroniska betalningar av tredje parter, vilket innebär att de aldrig har tillgång till användarens finansiella uppgifter eller bankkortsuppgifter. Den här tjänsten är enklare och säkrare för användarens uppgifter. All betalningsinformation som användarna delar med plattformen överförs på nätet i krypterat format.

De elektroniska gateways som BETMEDIA använder är PAYPAL och SKRILL, som bägge är säkra betalbehandlingsprogram. SKRILL integrerar även olika betalningsmetoder:

 • Korten VISA, MasterCard och American Express
 • PaysafeCard
 • Skrill
 • Neteller
 • Bitcoin

Vid betalning med kreditkort begär Betsfy-plattformen följande uppgifter från användarna för att kunna slutföra transaktionen: kortnummer, utgångsdatum och verifieringskod, som är de tre sista siffrorna på baksidan av kortet. Om köpet inte görs via bankkort kräver plattformen att användarna går in direkt på sin personliga profil på den valda betalningsplattformen, utanför BETSFY.

Användaren omdirigeras automatiskt till bekräftelsesidan för motsvarande betalningsmetod som valts. Användaren bör följa anvisningarna på plattformen i fråga. På så sätt anges användarnas betalningsuppgifter direkt på denna betalningsgateway och registreras inte på någon BETMEDIA-server. Därmed är behandlingen, bevaringen och ansvaret för dessa uppgifter den valda betalningsplattformens ansvar och BETMEDIA ska aldrig hållas ansvariga i detta avseende.

Om köpet av prenumerationen har gjorts korrekt men bankdebiteringen har returnerats utan att ångerrätten i avsnitt nio av dessa Allmänna och Särskilda villkor har utövats är användaren ansvarig gentemot BETSFY för ekonomisk kompensation för de skador som kan ha orsakats till följd av bankdebiteringens annullering.

16. Kombinationer av tjänsterna Betsfy Advance, Premium och Post Garantizado

BETMEDIA kan erbjuda användarna erbjudanden som inkluderar kombinationen av tjänsterna Betsfy Advance, Premium och Post Garantizado. I sådant fall kommer användaren som köper erbjudandet att informeras om hur kombinationen i fråga utförs, med uppgifter om varaktighet och ekonomiska villkor för var och en av tjänsterna. För övrigt gäller samma särskilda villkor som fastställs i detta dokument gällande tjänsten Betsfy Advance, Premium och Post Garantizado.

17. Utskick av kommersiella meddelanden till användare av tjäsnterna Advance, Premium och Post Garantizado

Användarens köp av tjänsterna Betsfy Advance, Premium och/eller Post Garantizado innebär förekomsten av en kontraktuell relation mellan bägge parter, i samband med eventuella kommersiella kommunikationer som BETMEDIA efter det kan utföra.

På detta sätt, trots det som fastställs i avsnitt sju i detta dokument, kan BETMEDIA enligt artikeln 22 i LSSICE, skicka kommersiella kommunikationer till användare som köpt tjänsten Betsfy Advance, Premium och/eller Post Garantizado, då dessa kommunikationer gäller produkter eller tjänster som liknar de som köpts av användare, även om användaren vid registrering har tackat nej till att mottaga den här typen av kommunikationer.

Alla kommersiella meddelanden som BETMEDIA skickar till användarna i det här avseendet identifieras uttryckligen som kommersiella eller innehåller uttryck som ”Reklam” för att identifieras som sådant.

I vilket fall som helst kan användaren motsätta sig behandlingen av personuppgifterna i reklamsyfte genom att helt enkelt meddela BETMEDIA om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] med ämnet ”NO MÁS PUBLICIDAD” [ingen mer reklam].

III. Särskilda villkor för Verifierade Tipsters och Betsfys Partner

De användare som har egenskapen Verifierad tipster eller Partner har möjligheten att utföra specifika åtgärder i appen eller på webben som låter dem generera ekonomiska vinster, såsom att skapa en premium-prenumeration, skapa post garantizado eller partnersamarbete. Dessa åtgärder bör alltid har som syfte att erbjuda sportinformation, sportprognoser eller marknadsföring. Beloppen som användaren genererar på plattformen genom dessa åtgärder beräknas av Betsfy och kan ses i avsnittet Bank på användarens profil.

18. Förvärv, bevaring och förlust av egenskapen som Verifierad Tipster

För att få egenskapen verifierad tipster bör följande villkor uppfyllas (endast i upplysningssyfte):

 • Ha cirka 3 000 följare på sitt BETSFY-konto.
 • Ha en positiv yield (avkastning) under ett års tid.
 • Ha gjort minst 100 prognoser på BETSFY-plattformen.

I sällsynta situationer förbehåller sig BETSFY rätten att ge egenskapen av Verifierad tipster till en Verifierad tipsters parallella underkanaler, även om de inte uppfyller ovanstående krav. Likaså kan relevanta personer från sportens eller massmediernas värld erhålla denna egenskap utan att uppfylla kraven i fråga.

BETSFY förbehåller sig rätten att dra tillbaka egenskapen av Verifierad tipster om en tipster inte uppfyller föregående krav, om hen begår okorrekta eller bedrägliga handlingar eller överträder några av de avtalsförpliktelser som hen ingått med BETSFY. BETSFY kan dra tillbaka denna egenskap från de som enligt BETSFYS kriterier upphör med eller avbryter sin normala aktivitet på sitt konto, de som under en längre tid inte lagt ut prognoser eller skapat innehåll eller vars innehåll är förlegat, etc. Likaså kan BETSFY dra tillbaka denna egenskap från alla användare som de anser kan skada den normala utvecklingen av programmet eller som enligt BETSFY begår onormala eller oansvariga handlingar.

19. Förvärv, bevaring och förlust i egenskapen av samarbetspartner

Alla användare som vill förvärva egenskapen som Samarbetspartner kan kontakta BETSFY för att begära detta. Samarbetspartnern måste uppfylla de villkor som anges av varje operatör, liksom de lagliga kraven som gäller och särskilt de som anges i avsnitt 21.

BETSFY förbehåller sig rätten att dra tillbaka egenskapen av Partner för alla användare som bryter mot kraven som anges i denna Juridiska information eller om de begår okorrekta eller bedrägliga handlingar eller överträder några av de avtalsförpliktelser som hen ingått med BETSFY. BETSFY kan dra tillbaka denna egenskap från de som enligt BETSFYS kriterier upphör med eller avbryter sin normala aktivitet på sitt konto, de som under en längre tid inte lagt ut prognoser eller skapat innehåller eller vars innehåll är förlegat, etc. Likaså kan BETSFY dra tillbaka denna egenskap från alla användare som de anser kan skada den normala utvecklingen av programmet eller som enligt BETSFY begår onormala eller oansvariga handlingar.

20. Resultatbank, fjortondagarsrapporter och betalning av fakturor

Användarna har tillgång till sin resultatbank när som helst och informationen som finns i detta verktyg beror på de markerade aktualiseringstiderna så att de kan se resultaten återspeglade som genererats i partnerskap, etc, men uppgifterna som visas i banken är alltid indikativa.

Användare som genererar intäkter får en resultatrapport varannan vecka till sin e-post, runt den 5:e och 20:e i varje månad. I dessa rapporter finns beloppen som genererats av användaren upp till 20 dagar innan rapporten skickas ut, differentierade från prenumerationer och inlägg uppdelade under varje fjortondagarsperiod eller partnerskap (som bara beräknas under andra fjortondagarsperioden).

De här rapporterna kräver en serie granskningar som gör att det inte går att få de definitiva uppgifterna förrän efter 20 dagar; t.ex. i händelse av återbetalning, rådfrågning med externa parter om samarbetets utveckling, etc., och krediteras från och med den 15:e för rapporten den 5:e och från den 5:e i följande månad för rapporten den 20:e i varje månad.

Efter att ha mottagit den kompletta rapportern och sista datumet för att skicka motsvarande faktura för att få betalt på nästa betalningsdatum, skapar användarna en faktura med uppgifterna från rapporten och skickar den till Betsfy som sedan betalar den på fastställt datum.

Betalningarna av beloppen som genererats och fastställts i fakturorna som skickas av användarna betalas via banköverföring eller via Paypal, beroende på vad användaren har valt. Utbetalningarna via Paypal sker omedelbart och överföringarna, om de är nationella, beror på banken och betalas vanligtvis inom 24 till 72 timmar från det att överföringen görs.

BETSFY förskottsbetalar aldrig några belopp till sina Verifierade tipsters eller Samarbetspartner, som inte erhållits tidigare i enlighet med de avtal som BETSFY har med de olika speloperatörerna eller eventsponsorerna eller sportinnehåll som laddas upp eller sprids via plattformen.

21. Bestämmelser för obligatorisk uppfyllelse för Betsfys Partner

Alla BETSFYS partner måste uppfylla alla normer som gäller för dem och deras verksamhet, mer specifikt gäller tillämpningen av Real Decreto 958/2020 av 3 november gällande kommersiella kommunikationer för spelaktiviteter, på ett direkt sätt partnerskapet.

I detta avseende ser BETSFY till att de lagliga föreskrifterna följs och strikt efterlevs och har rätten att dra tillbaka egenskapen som partner från de personer, enskilda eller juridiska, som bryter mot dessa, inklusive de föreskrifter som följer nedan:

21.2. På webbplatsen för partner (inklusive bloggar och prognoskanaler) och appar vars huvudsakliga aktivitet är att erbjuda produkter och information om spelaktiviteter enligt lag 13/2011

Marknadsföring av speloperatörer tillåts, förutsatt att partnerns webbplats och app följer nedanstående:

 1. Erbjuder information eller produkter om spelaktiviteter som omfattas av Lag 13/2011, som reglerar spel i Spanien;
 2. Inte marknadsför operatörer utan spellicens i Spanien;
 3. Inte bryter mot eller har innehåll som bryter mot immaterialrätten;
 4. Kontrollerar åtkomst endast för myndiga personer;
 5. Regelbundet sprider budskap om ansvarsfullt spelande;

Dessutom måste de kommersiella kommunikationerna innehålla:

 1. En identifierare som anger att den kommersiella kommunikationen handlar om hasardspel;
 2. På samma sätt tränger inte det kommersiella innehållet (till exempel en banner eller reklambild) undan sidans eller kanalens huvudsakliga innehåll (information eller produkter som erbjuds).

21.2. Allmänna och etiska principer som styr kommersiella kommunikationer

 1. Principen gällande identifiering av de kommersiella kommunikationerna och annonsören.
 2. Principen gällande sanningsenlighet.
 3. Principen gällande socialt ansvar.
 4. Principen gällande säkert spel.
 5. Principen gällande skyddande av minderåriga.

21.3. Vadslagningstipsters

Tipsters samarbete med speloperatörer är endast möjligt för de vadslagningstipsters som åtar sig att följa nedanstående bestämmelser:

 1. Regelbundet sprida budskap om ansvarsfullt spelande;
 2. Publicera alla resultat i vilken typ av vadslagning som helst och som har varit föremål för prognoser i hens kanaler.
 3. Förbjuda åtkomst till sina kanaler för minderåriga.

Offentliga personer får inte ingå partnerskap med speloperatörer, såvida deras kändisskap beror på deras aktivitet som tipsters.

21.4. Specifika krav gällande prognoser

Partners prognoser som marknadsför trackers från en operatör som samarbetar med BETSFY måste inkludera:

 • Budskap om ansvarsfullt spel eller vadslagning: ”Vadslagning garanterar inte vinst”, ”Ansvarsfullt spelande”, etc.
 • Obligatoriska meddelanden: ”Över 18” – ”www.gamblersanonymous.se”

21.5. Förbud som gäller för prognoser

 1. Ansvarslösa termer som: ”Satsa alla dina pengar”, ”Säkrad vadslagning”, ”All in” eller liknande uttryck.
 2. Olämpligt innehåll eller uttryck- Innehåll som bryter mot copyright – Falska reklamfilmer eller nyheter om spelets vinster.
 3. Emojis som pengasymboler eller sedelsymboler.
 4. Förbud mot organisering av säkrad vadslagning eller liknande metoder där man försäkrar återbetalning av förlorade belopp som satsats i en riktig vadslagning. Partnern/Tipstern medger att de känner till att alla handlingar eller kampanjer som inkluderar återbetalning av pengar som satsats i misslyckade prognoser räknas som incitament, och är uttryckligen förbjudet.

Det är inte tillåtet att använda trackers eller länkar utanför Betsfy-appen, dessa är endast till för användning i Betsfy-appen.

OM EN PARTNER ELLER TIPSTER BRYTER MOT NÅGRA AV OVANSTÅENDE KRAV ELLER FÖRBUD ÄR HEN DIREKT ANSVARIG INFÖR OPERATÖREN ELLER TREDJE PART, FÖR UTVECKLINGEN AV SIN AKTIVITET GÄLLANDE ANVÄNDANDET AV TRACKERN SOM TILLHANDAHÅLLITS.